Константин    Лаков     е    печално известен   най-вече   с   така   нарече- ния   Lakov’s   Paradox” ,   който   гла- си следното: Всяка   втора   жена   по   света   се нарича   Мария.   Всеки   трети   чо- век   по   света   е   китаец.   Ако   при- емем,   че   Мария   е   човек,   от   то- ва   неминуемо   следва,   че   всеки   шести   човек   по   све- та е китаец и се нарича Мария. Разбира   се,   това   е   очевидна   дивотия,   базирана   на неверни   предпоставки,   объркани   логически   ходове и   всевъзможни   нелепости,   от   математически   до   чис- то   стилистични.   Най-лошото   на   идиотския   парадокс е,   че   на   всичко   отгоре   е   трудно   опровержим,   особе- но   ако   ви   хрумне   да   тръгнете   да   го   оборвате   емпи- рически.   Лаков,   неизвестно   откъде,   разполага   с   цяла тумба   познати   китайци,   всеки   втори   от   които   е   готов да   се   закълне   в   предците   си,   че   се   казва   тъкмо   Ма- рия   -   както   и   да   отрича   докрай,   че   Лаков   го   е   подку- пил. Автор   е   на   сценарии,   новели,   разкази,   пиеси,   сцено- графии,   театрални   плакати,   илюстрации   и   корици   на книги.   Занимава   се   с   любителско   програмиране,   гра- фичен   и   уеб-дизайн   (включително   и   на   този   сайт),   а когато   му   падне   свободна   вечер,   се   мотае   из   барче- тата, налива се с коняк и пише поезия. Няма против да свалите книгите му в pdf-формат >>>
АЛБУМ Именно.    Не    се    лъжете    по картинките     на     корицата     - вътре     няма     порнография. Според   автора   най-много   да е   лека   еротика,   също   като      в решаването   на   судоку   или   в писането   на   ревюта   за      ал- буми като този.
RUDI BOOKS PUBBLISHING HOUSE BULGARIA, SOFIA 1504 9 SAN STEFANO STR. OFFICE@RUDI-BOOKS.EU
АКО НЯКОЙ ТИ ИЗВАДИ МЕЧ, ПОКАЖИ МУ СВОЯ. АКО ПЪК СРЕЩНЕШ ЧОВЕК, КОЙТО НЕ РАЗБИРА ОТ ПОЕЗИЯ, НЕ МУ ПОКАЗВАЙ СВОЯТА.
DOWNLOAD НОВИНИ ЖАНРОВЕ КОНТАКТ RUDI BOOKS
АВТОРИ
РАЗКАЗИ С НЕОЧАКВАНО НАЧАЛО Най-доброто   от   най-доброто или   всъщност   всички   разка- зи,   които   авторът   е   насътво- рил   дотук.   Стават   за   убиване на   времето,   ако   имате   есте- тически   претенции   към   вре- меубийствата.     Безмилостно чувство за хумор и т.н.
ПИЕСИ И ЩУРОТИИ Включва пиесите: Шиле със зеле Турандот Доктор Фауст - суперстар Както и: Софийски лимерици Скверни сюжети за любовта Безчестни сонети